Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
B2B – kjøpsvilkår
Leverandørens salgsvilkår


Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra Arribatec Cloud AS til næringsdrivende (B2B). Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til shop.arribatec.com/Arribatec Cloud AS.

Selger
Selger er Arribatec Cloud AS, org.nr. 983 398 308, med forretningsadresse Storhamargata 44, 2317 Hamar.

Kunde
Arribatec Cloud AS har kun løsning for B2B. Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat, og er derav betegnet som et B2B kjøp.
Avtaleinngåelse
Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på shop.arribatec.com.

Arribatec Cloud AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold.
 
Produktinformasjon
All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. Arribatec Cloud AS har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

Levering/Risikoovergang/Mangler
Varene leveres direkte til kunde, eller til Arribatec Clouds lager på Hamar for så å sendes til kunde, dersom dette er avtalt.

Pris
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene.

Betaling
Arribatec Clouds kunder mottar faktura fra Arribatec Cloud. Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 15 dager.  
Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Leasing
Arribatec Cloud kan tilby leasing. Dette må avtales med Arribatec Cloud AS før kjøpet gjennomføres. For mer informasjon ring 4000 3355.

Forsendelse
Varer sendes normalt samme virkedag og senest påfølgende virkedag. Unntak kan gjelde for varer som ikke er på lager i kjøpstidspunktet, eller ved produkter som krever konfigureringsressurser.

Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.
 
Salgspant – Eiendomsrett
Arribatec Cloud AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Reklamasjon
Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 10 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøpt utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, epost eller brev.
Ved vesentlig mangel kan Kunden heve kjøpet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene gjelder fullt ut for eventuelle erstatningskrav i den sammenheng.

Retur
All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.
Uavhentede pakker som av transportør returneres Arribatec Cloud, og uten feil eller mangler blir belastet med et gebyr på kr. 400,- eks. mva.
Retur av varer som er feilbestilte varer (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr. 400,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.
I situasjoner hvor Kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil Arribatec Cloud AS avkorte krediteringen med minimum 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg. Software og produkter med personlig lisens tas ikke i retur.

Erstatningsansvar
Arribatec Cloud AS fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Arribatec Cloud AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.
 
Produktansvar
Hvis solgt vare volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Arribatec Cloud AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.